ಹಂಸನಾದ

Rs 72.00
Author: 
ಹಂಸಾನಂದಿ
ISBN No: 
9788191036527
hamsanada
Amount: 
90
List Price: Rs 90.00
Publications: 
ಆಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ ಮೀಡಿಯಾ
Price: Rs 72.00

 ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಗಳ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಾನುವಾದ.

 

ಲೇಖಕರು: ಹಂಸಾನಂದಿ (ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ವಿ)